ukryj menu          

Farma Maggie

(„Maggie's Farm” - Bob Dylan - Bringing It All Back Home - 1965)
(„Bringing It All Back Home”, 1965 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
1.
I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Nie zamierzam pracować na farmie Maggie nigdy więcej.
No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Nie, nie zamierzam pracować na farmie Maggie nigdy więcej.
Well, I wake in the morning,
Cóż, budzę się o poranku,
Fold my hands and pray for rain.
Składam swe ręce w modlitwie o deszcz.
I got a head full of ideas
Mam głowę pełną pomysłów
That are drivin' me insane.
Co doprowadza mnie do szaleństwa (choroby umysłowej).
It's a shame the way she makes me scrub the floor.
To wstyd jak ona (w jaki sposób) kazała mi szorować (Tę) podłogę.
I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Nie będę więcej pracował na farmie Maggie.

2.
I ain't gonna work for Maggie's brother no more.
Nie będę pracował dla brata Maggie nigdy więcej.
No, I ain't gonna work for Maggie's brother no more.
Nie, nie będę pracował dla brata Maggie nigdy więcej.
Well, he hands you a nickel,
Cóż, wręcza mi (ci) miedziaki (drobne, miedziaki),
He hands you a dime,
Wręcza ci (10 centówkę (10 groszy),
He asks you with a grin
I pyta cię z uśmiechem
If you're havin' a good time,
Czy dobrze się bawisz,
Then he fines you every time you slam the door.
A potem cię karze za każdym razem, gdy trzaśniesz drzwiami.
I ain't gonna work for Maggie's brother no more.
Nie będę pracował dla brata Maggie nigdy więcej.

3.
I ain't gonna work for Maggie's pa no more.
Nie będę pracował dla tatulka Maggie nigdy więcej.
No, I ain't gonna work for Maggie's pa no more.
Nie, nie będę pracował dla tatulka Maggie nigdy więcej.
Well, he puts his cigar
Wtyka ci swe cygaro
Out in your face just for kicks.
W twoją gębę, tak dla zabawy.

His bedroom window

Okno w jego sypialni
It is made out of bricks.
Zrobione jest z cegieł.
The National Guard stands around his door.
Gwardia Narodowa stoi wokół jego drzwi.
Ah, I ain't gonna work for Maggie's pa no more.
Och, nie będę pracował dla tatulka Maggie nigdy więcej.

4.
I ain't gonna work for Maggie's ma no more.
Nie będę pracował dla mamulki Maggie nigdy więcej.
No, I ain't gonna work for Maggie's ma no more.
Nie, nie będę pracował dla mamulki Maggie nigdy więcej.
Well, she talks to all the servants
Cóż, opowiada wszystkim służącym
About man and God and law.
O człowieku, o Bogu, o prawie.
Everybody says
Wszyscy mówią,
She's the brains behind pa.
Że umysł ma po ojcu (wdała się w ojca)
She's sixty-eight, but she says she's twenty-four.
Ma sześćdziesiąt osiem lat, ale mówi, że ma dwadzieścia cztery.
I ain't gonna work for Maggie's ma no more.
Nie będę pracował dla mamulki Maggie nigdy więcej.

5.
I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Nie będę pracował na farmie Maggie nigdy więcej.
No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Nie, nie będę pracował dla mamulki Maggie nigdy więcej.
Well, I try my best
Cóż, robiłem co mogłem,
To be just like I am,
By być kim jestem (takim jak jestem),
But everybody wants you
Ale wszyscy chcą od ciebie
To be just like them.
Byś (był)stał się takim jak oni.
They sing while you slave and I just get bored.
Śpiewają w czasie twej niewoli, a ja po prostu się znudziłem (a to mnie nudzi).
I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Nie będę pracował na farmie Maggie nigdy więcej.
09.06.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę