ukryj menu          

Ten krąg ognia

(„This Wheel's On Fire” - „The Basement Tapes”, 1975)
(„The Basement Tapes”, 1975 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: A. Orzechowski
If your memory serves you well, we were goin' to meet again and wait
Jeśli Twa pamięć nie szwankuje, zamierzaliśmy się znów spotkać, poczekać
So I'm goin'to unpack all my things and sit before it gets too late
Więc idę, żeby wypakować wszystkie moje rzeczy i siąść zanim będzie zbyt późno
No man alive will come to you with another tale to tell
Nikt żywy nie przyjdzie do Ciebie z kolejną opowieścią baśniową
But you know that we shall meet again, if your memory serves you well
Ale wiesz, że spotkamy się znowu jeśli twa pamięć działa dobrze.

This wheel's on fire, rolling down the road
Ten krąg ognia toczy się w dół drogi
Best notify my next of kin
Najlepiej dać znać moim bliskim krewnym
This wheel shall explode!
Że ten krąg eksploduje

If your mem'ry serves you well, I was goin' to confiscate your lace,
Jeśli Twa pamięć działa dobrze zamierzałem skonfiskować Twe sznurowadło
And wrap it up in a sailor's knot and hide it in your case.
I zwinąć je w węzeł żeglarski, i schować je w Twej walizce
If I knew for sure that it was yours... but it was oh so hard to tell.
Gdybym wiedział na pewno, że jest twoje (sznurowadło?) ale było to tak trudno powiedzieć
But you knew that we would meet again, if your mem'ry serves you well.
Ale Ty wiedziałaś, że spotkamy się znowu jeśli Twa pamięć działa dobrze.

If your mem'ry serves you well, you'll remember you're the one
Jeśli Twa pamięć działa dobrze, pamiętać będziesz, że jesteś tą jedyną
That called on me to call on them to get you your favors done.
Która wołała mnie żeby ich zawołać, aby zyskać sobie przychylność (tych innych)
And after ev'ry plan had failed and there was nothing more to tell,
Lecz kiedy wszystkie plany zawiodły i nie było już nic do powiedzenia
You knew that we would meet again, if your mem'ry served you well.
Wiedziałaś, że spotkamy się znowu, jeśli twa pamięć działa dobrze…
24.04.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę