ukryj menu          

Utknąć w środku przemieszczając się

(Bob Dylan - „Blonde on Blonde”, 1966
(„Blonde on Blonde”, 1966 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
1.
Oh, the ragman draws circles
Oh szmaciarz zatacza kręgi
Up and down the block.
W górę i w dół bloku
I'd ask him what the matter was
Zapytałbym go o co chodziło
But I know that he don't talk.
Ale wiem, że on nie mówi
And the ladies treat me kindly
I kobiety traktują mnie życzliwie (uprzejmie)
And furnish me with tape,
I zaopatrują mnie w kasety
But deep inside my heart
Ale w głębi mego serca
I know I can't escape.
Wiem, że nie mogę uciec
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) (na gsm
też mówią Mobile)

With the Memphis blues again.

Znowu z blusem z Memphis.

2.
Well, Shakespeare, he's in the alley
Cóż, Shakespeare jest w aleji (idzie aleją)
With his pointed shoes and his bells,
W swoich szpiczastych butach i dzwonach
Speaking to some French girl,
Rozmawia z jakąś francuską
Who says she knows me well.
Która mówi, że zna mnie dobrze
And I would send a message
A ja wysłałbym(rozesłałbym) wiadomość
To find out if she's talked,
By się dowiedzieć o czym jej mówiono
But the post office has been stolen
Ale poczta została skradziona
And the mailbox is locked.
A skrzynka pocztowa zamknięta na zamek
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) na gsm
też mówią Mobile
With the Memphis blues again.
Znowu z bluesem z Memphis.

3.
Mona tried to tell me
Mona próbowała mi powiedzieć
To stay away from the train line.
Bym trzymał się daleko od torów kolejowych
She said that all the railroad men
Powiedziała, że wszyscy kolejarze
Just drink up your blood like wine.
Wypiją mą krew jak wino
An' I said, „Oh, I didn't know that,
A ja powiedziałem „Oh, tego nie wiedziałem”
But then again, there's only one I've met
Ale potem znowu, jedyny którego spotkałem
An' he just smoked my eyelids
Opalił moje powieki
An' punched my cigarette.”
I przedziurkował papierosy
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) na gsm
też mówią Mobile
With the Memphis blues again.
Znowu z bluesem z Memphis.

4.
Grandpa died last week
Dziadek zmarł w zeszłym tygodniu
And now he's buried in the rocks,
Teraz jest już pogrzebany w skałach
But everybody still talks about
Ale wszyscy wciąż mówią o tym
How badly they were shocked.
Jak straszliwie byli zszokowani
But me, I expected it to happen,
Oprócz mnie, spodziewałem się, że to się stanie
I knew he'd lost control
Wiedziałem, że stracił kontrolę
When he built a fire on Main Street
Gdy wzniecił pożar na głównej ulicy
And shot it full of holes.
I strzelał do niej pełnej dziur
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) na gsm
też mówią Mobile

With the Memphis blues again.

Znowu z bluesem z Memphis.

5.
Now the senator came down here
Teraz przyjechał tu senator
Showing ev'ryone his gun,
Pokazując wszystkim swoją broń
Handing out free tickets
wręczał darmowe bilety
To the wedding of his son.
Na wesele swego syna
An' me, I nearly got busted
I ja, chociaż niemal splajtowałem
An' wouldn't it be my luck
To nie czułbym się szczęśliwy
To get caught without a ticket
Być złapanym bez biletu
And be discovered beneath a truck.
I odkrytym pod spodem ciężarówki
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) na gsm
też mówią Mobile
With the Memphis blues again.
Znowu z bluesem z Memphis.

6.
Now the preacher looked so baffled
Teraz kaznodzieja popatrzył tak zmieszany
When I asked him why he dressed
Kiedy go zapytałem dlaczego nosi
With twenty pounds of headlines
dwadzieścia funtów nagłówków
Stapled to his chest.
wymalowanych (wydziorganych) na piersi
But he cursed me when I proved it to him,
Ależ mnie przeklinał gdy mu to udowodniłem
Then I whispered, „Not even you can hide.
Wtedy wyszeptałem „Nawet ty nie możesz się ukryć”
You see, you're just like me,
Widzisz, jesteś taki jak ja
I hope you're satisfied.”
I mam nadzieję, że jesteś zadowolony”
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) na gsm
też mówią Mobile
With the Memphis blues again.
Znowu z bluesem z Memphis.

7.
Now the rainman gave me two cures,
Teraz deszczowy facet dał mi dwa lekarstwa
Then he said, „Jump right in.”
Potem powiedział „Wskocz w to” (wejdź w to)
The one was Texas medicine,
Jedno to medykament z Texasu
The other was just railroad gin.
Tym drugim był po prostu kolejarski dżin
An' like a fool I mixed them
A ja jak głupiec pomieszałem je
An' it strangled up my mind,
I udusiło to moją świadomość (straciłem świadomość)
An' now people just get uglier
Teraz ludzie stają się bardziej wstrętni
An' I have no sense of time.
A ja nie mam poczucia czasu
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) na gsm
też mówią Mobile
With the Memphis blues again.
Znowu z bluesem z Memphis.

8.
When Ruthie says come see her
Kiedy Ruthie mówi przyjdź ją zobaczyć
In her honky-tonk lagoon,
W jej muzycznym barze lagunie

>>>>>>>>>>>>>>>>
A honky tonk is a type of bar with musicalentertainment common in the Southwesternand Southern United States, also called honkatonks,honkey-tonks, tonks or tunks. The term has also beenattached to various styles of 20th-century Americanmusic. As of 2007, honky tonk seems to be the mostrecognized and mainstream subgenre of country music>>>>>>>>>>>>>>>>
Where I can watch her waltz for free
Gdzie mogę oglądać jej walc za darmo
'Neath her Panamanian moon.
Jej panamski księżyc??????
An' I say, „Aw come on now,
I mówię „Wchodzę od razu”
You must know about my debutante.”
Musisz wiedzieć o mojej „Pannie na wydaniu”
An' she says, „Your debutante just knows what you need
A ona mówi, „Twoja 'Panna na wydaniu' wie czego Ci trzeba
But I know what you want.”
Ale ja wiem czego pragniesz
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) na gsm
też mówią Mobile
With the Memphis blues again.
Znowu z bluesem z Memphis.

9.
Now the bricks lay on Grand Street
Teraz na Grand Street leżą cegły
Where the neon madmen climb.
Gdzie szaleńcy się wspinają na neony
They all fall there so perfectly,
Wszyscy spadają tam tak doskonale
It all seems so well timed.
Wszystko to wydaje się tak dobrze umieszczone w czasie
An' here I sit so patiently
A ja siedzę tu cierpliwie
Waiting to find out what price
Czekając na zrozumienie jaką cenę
You have to pay to get out of
Trzeba zapłacić żeby się wyrwać
Going through all these things twice.
Przechodząc przez to wszystko dwa razy
Oh, Mama, can this really be the end,
Oh, mamo, czy to naprawdę może być koniec
To be stuck inside of Mobile
Utknąć w środku „Mobilu” (w ruchu) (utknąć ale się przemieszczać) na gsm
też mówią Mobile
With the Memphis blues again.
Znowu z bluesem z Memphis.
07.08.2007
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę