ukryj menu          

Augustyn święty był w mym śnie

„I dreamed I Saw St. Augustine”
(„John Wesley Harding”, 1967 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
I dreamed I saw St. Augustine, alive as you or me,
We śnie zobaczyłem św. Augustyna żywego jak ty czy ja,
Tearing through these quarters in the utmost misery,
Śpieszącego przez te dzielnice największej nędzy,
With a blanket underneath his arm and a coat of solid gold,
Z kocem pod pachą i płaszczem ze szczerego złota,
Searching for the very souls whom already have been sold.
Szukającego każdej z dusz, którym już wcześniej został sprzedany.

”Arise, arise,” he cried so loud in a voice without restraint,
“Powstańcie, powstańcie” krzyczał on tak głośno w głosie bez pohamowania,
”Come out, ye gifted kings and queens and hear my sad complaint.
Wyjdźcie wy obdarowani królowie i królowe i posłuchajcie mych gorzkich żalów,
No martyr is among ye now whom you can call your own,
Nie ma teraz wśród was męczennika, którego moglibyście nazwać waszym własnym,
So go on your way accordingly but know you're not alone.”
Więc idźcie wam odpowiadającymi drogami (idźcie swoją drogą)

I dreamed I saw St. Augustine, alive with fiery breath,
Śniłem, że widziałem św. Augustyna żywego z ognistym oddechem
And I dreamed I was amongst the ones that put him out to death.
I śniłem, że byłem pośród tych, którzy wystawili go na śmierć.
Oh, I awoke in anger, so alone and terrified,
Oh, obudziłem się w gniewie tak samotny i przerażony,
I put my fingers against the glass and bowed my head and cried.
Zacisnąłem me palce na szkle, spuściłem głowę i zapłakałem.
15.03.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej