ukryj menu          

Wszystko w porządku, mamo (ja tylko krwawię)

„It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding"
(Bob Dylan –„Bringing It All Back Home”, 1965)
słowa i muzyka: Bob Dylan
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
1.
Darkness at the break of noon
Ciemność w pełni południa
Shadows even the silver spoon
Zacienia nawet srebrną łyżeczkę
The handmade blade, the child's balloon
Ręcznie zrobione ostrze, dziecięcy balonik
Eclipses both the sun and moon
Zaćmiewa razem słońce i księżyc
To understand you know too soon
Żeby zrozumieć, wiesz zbyt szybko (zbyt wcześnie)
There is no sense in trying.
Nie ma sensu próbować (i tak tego nie zrozumiesz).

2.
Pointed threats, they bluff with scorn
Ostra groźba którą oni blefują z pogardą
Suicide remarks are torn
Samobójcze uwagi są rozdarte
From the fool's gold mouthpiece
Pomiędzy złotem głupca
The hollow horn plays wasted words
Pusty róg odgrywa zmarnowane słowa
Proves to warn
Udowadniając przestrogę
That he not busy being born
Że on nie był zajęty kiedy się rodził
Is busy dying.
Ale jest zajęty umierając.

3.
Temptation's page flies out the door
Strona pokusy wylatuje przez drzwi
You follow, find yourself at war
Podążasz za nią i stawiasz się w stanie wojny
Watch waterfalls of pity roar
Przyjrzyj się wodospadom ryku (żalu, litości, rozpaczy)
You feel to moan but unlike before
Odczuwasz potrzebę jęczenia
You discover
Ale odkrywasz
That you'd just be
Że byłbyś po prostu
One more person crying.
Jeszcze jedną płaczącą osobą.

ref.
So don't fear if you hear
Więc nie obawiaj się (nie bój się)
A foreign sound to your ear
Jeśli usłyszysz obcy ( nieznany ) dźwięk w twoim uchu

It's alright, Ma, I'm only sighing.

Wszystko jest w porządku, Mamo, ja tylko wzdycham.

4.
As some warn victory, some downfall
Jak jakieś przestrzeganie przed zwycięstwem, jakiś upadek
Private reasons great or small
Osobiste powody (prywatne przyczyny) wielkie i małe
Can be seen in the eyes of those that call
Mogą być tak widziane w oczach tych, którzy wołają (nawołują)
To make all that should be killed to crawl
Żeby wszyscy, którzy powinni być zabici, żeby się płaszczyli (kajali)
While others say don't hate nothing at all
Podczas, kiedy inni mówią, nie noś nienawiści do czegokolwiek
Except hatred.
Oprócz nienawiści.

5.
Disillusioned words like bullets bark
Słowa pozbawiające złudzeń jak strzał z pistoletu (jak świst kul)
As human gods aim for their mark
Jak ludzie - bogowie celują w ich znak
Made everything from toy guns that spark
Stworzyli wszystko od zabawki pistoletu, który iskrzy
To flesh-colored Christs that glow in the dark
Do ciała Chrystusa, które żarzy się (świeci) w ciemności
It's easy to see without looking too far
Łatwo jest widzieć bez patrzenia zbyt daleko
That not much
To niewiele (to niedużo)
Is really sacred. ( sakralny, święty)
Ale jest prawdziwą świętością (poświęceniem)

6.
While preachers preach of evil fates
Kiedy kaznodzieja modli się o zły los (życzy komuś źle)
Teachers teach that knowledge waits
Nauczyciele uczą o czymś czego nie rozumieją
Can lead to hundred-dollar plates
Że czekanie na wiedzę może doprowadzić do studolarowych talerzy
Goodness hides behind its gates
Dobroć ukrywa się za jej bramami
But even the president of the United States
Ale nawet prezydent Stanów Zjednoczonych
Sometimes must have
Czasami musi
To stand naked.
Stanąć nago.

ref.
An' though the rules of the road have been lodged
I mimo, że prawa drogi zostały ułożone (ustalone)
It's only people's games that you got to dodge
To tylko ludzkie gry, żebyś mógł robić uniki
And it's alright, Ma, I can make it.
I to w porządku, Mamo, mogę tak żyć.

7.
Advertising signs that con you
Reklamy, które cię oszukują (kantują)
Into thinking you're the one
I zaczynasz myśleć, że jesteś jedynym
That can do what's never been done
Który może zrobić coś czego nikt nie dokonał
That can win what's never been won
Że możesz wygrać coś co nigdy nie zostało wygrane (przez nikogo)
Meantime life outside goes on
Podczas, gdy życie na zewnątrz wciąż się kręci
All around you.
Cały czas wokół ciebie.

8.
You lose yourself, you reappear
Tracisz siebie i pojawiasz (odnajdujesz) znowu
You suddenly find you got nothing to fear
I niespodziewanie znajdujesz (odkrywasz)
Alone you stand with nobody near
Że nie ma czego się bać
When a trembling distant voice, unclear
Gdy drży głos z daleka (słyszysz tylko odległy głos ), niejasny ( dla ciebie)
Startles your sleeping ears to hear
Pobudza twoje śpiące uszy do słuchania
That somebody thinks
Że ktoś myśli
They really found you.
Że oni cię znaleźli.

9.
A question in your nerves is lit
Pytanie zabłysło w twoich nerwach (zrodziło się w tobie)
Yet you know there is no answer fit to satisfy
Jeszcze wiesz, że nie ma odpowiedzi pasującej do spełnienia (satysfakcjonującej)
Insure you not to quit
Upewnij się, że nie rezygnujesz
To keep it in your mind and not fergit
By zachować w myślach i nie zapomnieć
That it is not he or she or them or it
To nie on, ona, albo ono, albo oni, albo to
That you belong to.
Ty do tego należysz.

ref.
Although the masters make the rules
Chociaż wielcy tworzą prawa
For the wise men and the fools
Dla mędrców i głupców
I got nothing, Ma, to live up to.
Nie ma nic, Mamo, dla czego warto poświęcić by życie (dla czego trzeba żyć).

10.
For them that must obey authority
Dla nich, którzy muszą respektować autorytety ( słuchać autorytetów )
That they do not respect in any degree
Których nie respektują (nie słuchają)
Who despise their jobs, their destinies
Którzy gardzą swoją pracą (swoim przeznaczeniem)
Speak jealously of them that are free
Mówiących zazdrośnie o nich, że są wolni
Cultivate their flowers to be
Uprawiając ich kwiaty, by być

Nothing more than something

Niczym więcej
They invest in.
Poza czymś.

11.
While some on principles baptized
Kiedy coś dla zasady zostało ochrzczone
To strict party platform ties
Dla surowej grupy (partii) związanej na trybunie (od której jesteś uzależniony)
Social clubs in drag disguise
Społeczne kluby w pociągłym (domyślnie: konserwatywnym) przebraniu
Outsiders they can freely criticize
Obserwatorzy z boku mogą z łatwością krytykować
Tell nothing except who to idolize
Nie mówią niczego, oprócz tego kogo uczynić idolem
And then say God bless him.
A potem powiedzieć – Boże niech go Bóg błogosławi.

12.
While one who sings with his tongue on fire
Kiedy ktoś kto śpiewa ze swym językiem w ogniu
Gargles in the rat race choir
Płucze gardło w chórze ścigających się szczurów
Bent out of shape from society's pliers
Poza zaciętością ze społecznych kleszczy
Cares not to come up any higher
Pieszczoty nie pójdą dalej (nie przejdą wyżej)
But rather get you down in the hole
Ale raczej zejdą niżej do dziury
That he's in.
W której on jest.

ref.
But I mean no harm nor put fault
Ale nie chciałbym ranić, ani wprowadzać w błąd
On anyone that lives in a vault
Nikomu kto żyje w takim grobowcu
But it's alright, Ma, if I can't please him.
Ale jest wszystko w porządku, Mamo, jeśli nie mogę go poprosić (zadowolić)

13.
Old lady judges watch people in pairs
Starsza pani osądza oglądając ludzi w parach
Limited in sex, they dare
Ograniczonych do seksu, prowokujących (ośmielających się to demonstrować)
To push fake morals, insult and stare
By nacisnąć ( uderzyć ) w udawaną moralność
While money doesn't talk, it swears
Kiedy pieniądze nie mogą mówić (domyślnie: kiedy kończą się argumenty)
Obscenity, who really cares
Kto naprawdę się troszczy (kto o to dba)
Propaganda, all is phony.
Propaganda, wszystko to fałszywe, (sztuczne, kłamstwo).

14.
While them that defend what they cannot see
Kiedy bronią tego, czego nie mogą zobaczyć
With a killer's pride, security
Z dumą mordercy i z poczuciem bezpieczeństwa
It blows the minds most bitterly
To ( coś ) wypycha głowę goryczą (wciąż o tym myślą)
For them that think death's honesty
Dla tych co myślą, że śmierć jest uczciwa

Won't fall upon them naturally

Nie spadnie na nich naturalnie
Life sometimes
Życie czasami
Must get lonely.
Musi się stać samotnym (domyślnie: żeby to poczuć)

15.
My eyes collide head-on with stuffed graveyards
Moje oczy zderzają się czołowo
False gods, I scuff
Z wypełnionym cmentarzem (domyślnie: ludzi, którzy nie żyją sami)
At pettiness which plays so rough
Fałszywi bogowie, zdzieram (ich fałsz, ich reklamy)
Walk upside-down inside handcuffs
W małostkowość, która gra tak szorstko, nierówno (grubiańsko, brutalnie)
Kick my legs to crash it off
Wchodzi do góry nogami w kajdanach
Say okay, I have had enough
Kopie moje nogi, by je strzaskać
What else can you show me?
Powiedz OK., miałem dość, co jeszcze możesz mi pokazać?

ref.
And if my thought-dreams could be seen
Jeśli moje myśli-sny mogły by być zauważone
They'd probably put my head in a guillotine
Oni prawdopodobnie skazali by mnie na szafot (na gilotynę)
But it's alright, Ma, it's life, and life only.
Ale wszystko jest w porządku, Mamo, to jest życie i życie tylko (i tylko życie, samo życie).
04.07.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę