ukryj menu          

Z Bogiem po naszej stronie

WITH GOD ON OUR SIDE
(Bob Dylan - „The Times They Are A-Changin'”, 1964)
słowa i muzyka: Dominic Behan 1960 / Bob Dylan 1963
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
Oh my name it ain't nothin'
Och, moje imię nie ma znaczenia
My age it means less
Mój wiek znaczy jeszcze mniej
The country I come from
Kraj z którego pochodzę
Is called the Midwest
Nazywają Środkowym-Zachodem
I's taught and brought up there
Nauczył ( kraj ten ) i przyniósł
The laws to abide
Prawo do znoszenia (które trzeba znosić, respektować)
And that the land that I live in
I ten kraj w którym żyję
Has God on its side
Ma Boga po swojej stronie.

2.
Oh the history books tell it
Och, książki z historii mówią to
They tell it so well
Oni mówią to tak dobrze (trafnie)
The cavalries charged
Kawaleria oskarżyła
The Indians fell
I zniszczyła indian
The cavalries charged
Kawaleria oskarżyła
The Indians died
Indianie są martwi
Oh the country was young
Och, ten kraj był młody (dziewiczy)
With God on its side.
Z Bogiem po stronie swej.

3.
Oh the Spanish-American
Och, hiszpańsko-amerykańska
War had its day
Wojna miała swój dzień
And the Civil War too
I Wojna Domowa miała go również
Was soon laid away
Została odłożona (nierozwiązana)
And the names of the heroes
I imiona bahaterów
I's made to memorize
Których miałem zapamiętać
With guns in their hands
Z karabinem w ich rękach
And God on their side.
I z Bogiem po swojej stronie.

4.
Oh the First World War, boys
Pierwsza Wojna Światowa, chłopcy
It closed out its fate
bliscy swego przeznaczenia (śmierci)
The reason for fighting
Powodu do walki
I never got straight
Nigdy jasno nie zrozumiem (nie jest jasny)
But I learned to accept it
Ale nauczyłem się go akceptować
Accept it with pride
Akceptować z dumą
For you don't count the dead
I nie musisz liczyć zabitych
When God's on your side.
Jeśli Bóg jest po twojej stronie.

5.
When the Second World War
Kiedy Druga Wojna Światowa
Came to an end
Dobiegła końca (skończyła się)
We forgave the Germans
Wybaczyliśmy Niemcom
And we were friends
I byliśmy przyjaciółmi
Though they murdered six million
Mimo, że zamordowali 6 milionów

In the ovens they fried

W piecach smażeni (spalonych, piekących się)
The Germans now too
Niemcy teraz też
Have God on their side.
Mają Boga po stronie swej.

6.
I've learned to hate Russians
Nauczyłem się nienawidzić Rosjan
All through my whole life
Wszyscy myślą przez moje całe życie
If another war starts
Jeśli zacznie się kolejna wojna
It's them we must fight
To z nimi będziemy musieli walczyć
To hate them and fear them
To ich będziemy musieli nienawidzić i się ich bać
To run and to hide
Uciekać i się chować
And accept it all bravely
I znosić to wszystko dzielnie
With God on my side.
Z Bogiem po naszej stronie.

7.
But now we got weapons
Ale teraz mamy broń
Of the chemical dust
Z chemicznego brudu (kurzu)
If fire them we're forced to
Która ich z pewnością spali
Then fire them we must
Później ogień ich pochłonie
One push of the button
Na wciśnięcie jednego guziczka (guzika)
And a shot the world wide
I zastrzelić cały świat
And you never ask questions
I nigdy już nie zadać pytania
When God's on your side.
Kiedy Bóg jest po ich stronie.

8.
In a many dark hour
W wielu mrocznych godzinach
I've been thinkin' about this
Myślałem o tym
That Jesus Christ
Że Jezus Chrystus
Was betrayed by a kiss
Został zdradzony pocałunkiem (Judasza)
But I can't think for you
Ale nie mogę myśleć za ciebie
You'll have to decide
Ty musisz zdecydować
Whether Judas Iscariot
Czy Judasz Iskariota
Had God on his side.
Miał Boga po stronie swej.

9.
So now as I'm leavin'
A teraz kiedy odchodzę
I'm weary as Hell
Piekielnie się boję
The confusion I'm feelin'
Zamieszania (zagubienia) które czuję
Ain't no tongue can tell
Żaden język nie wypowie
The words fill my head
Słów które wypełniają moją głowę
And fall to the floor
I spadają na bruk
If God's on our side
Czy Bóg po naszej stronie
He'll stop the next war.
Zatrzymać (powstrzymać) może następną wojnę.
19.08.2005
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę