ukryj menu          

Das Blutgericht

"Krwawy sąd"
słowa: 1844 Anonym
muzyka: Es liegt ein Schloß in Österreich /“Leży zamek w Austrii”
tłumaczenie: Agata Pazdzior 16.10.2012 r.
Lied der Weber in Peterswaldau und Langenbielau 
Pieśń tkaczy śląskich z Peterswaldau(Pieszyce ) i Langenbielau (Bielawa)
 
 
 
1.

Hier im Ort ist das Gericht,                      

Tutaj w mieście jest sąd,

Viel schlimmer als die Fernen,                 

O wiele gorszy niż  odległe (sądy),

Wo man nicht mehr ein Urteil spricht,   

W których nie ogłasza się wyroków,

Das Leben schnell zu nehmen.                 

Tylko odbiera się życie.

 

2.

Hier wird der Mensch langsam gequält, 

Tutaj człowiek jest powoli dręczony,

Hier ist die Folterkammer,                        

Tutaj jest katownia,

Hier werden Seufzer viel gezählt               

Tutaj liczne są westchnienia

Als Zeugen von dem Jammer.                    

(Bo są) Jako świadectwo/oznaka lamentowania.

 

3.

Die Herren Zwanziger die Henker sind,    

Panowie XX.wieku, którzy są katami,

Die Diener, ihre Schergen,

Służący, ich słudzy
(die gierig sind, die Schergen[1][p1] )                     
Którzy są chciwi, ich słudzy

Davon ein jeder Tapfer schind't[2],

Z których każdy odważny (dzielny) haruje

Anstatt was zu verbergen.

Zamiast coś ukryć

 

4. 

Ihr Schurken all, ihr Satansbrut!       

Wy wszyscy łotrzy (łajdacy), wy czarci!

Ihr höllischen Kujone!                            

Wy piekielni tyrani!

Ihr freßt der Armen Hab und Gut,      

Wyżeracie biednym ich dobytek

Und Fluch wird euch zum Lohne!         

I przekleństwo (klątwa) jest waszą nagrodą!

 

5. 

Ihr seid die Quelle aller Not,

Jesteście źródłem całej nędzy/biedy,

Die hier den Armen drücket,

Która dręczy biednych,

Ihr seid's, die ihr das trockne Brot

To wy jesteście tymi, którzy suchy chleb

Noch von dem Munde rücket.

Wyrywają(“atakują”) jeszcze przed ustami.

 

6. 

Was kümmert's euch, ob arme Leut       

Co was obchodzi, czy biedni ludzie

Kartoffeln kauen müssen,                         

Muszą źuć ziemniaki,

Wenn ihr nur könnt zu jeder Zeit              

Kiedy możecie w każdej chwili

Den besten Braten essen?                            

Zjeść najlepszą pieczeń (tłusty kąsek)

 

7. 

Kommt nun ein armer 'Webersmann,       

Kiedy przyjdzie biedny tkacz

Die Arbeit zu besehen,                                  

Ocenić (efekt) pracę,

Find't sich der kleinste Fehler dran,            

znajdzie się najdrobniejszy w niej błąd,

Wird's ihm gar schlecht ergehen.                  

Będzie mu się źle wiodło.

 

8. 

Erhält er dann den kargen Lohn,                 

Otrzyma skąpą zapłatę,

Wird ihm noch abgezogen,                           

Zostanie mu jeszcze odciągnięte,

Zeigt ihm die Tür mit Spott, und Hohn        

Pokażecie mu drzwi drwiąc,

Kommt ihm noch nachgeflogen.    

Będzie do tego przedmiotem kpin i szyderstw.  

 

9. 

Hier hilft kein Bitten, hilft kein Elan,             

Tutaj nie pomoże prośba, ani zapał,

Umsonst sind alle Klagen;                              

Na próżno są wszystkie skargi;

Gefällt's euch nicht, so könnt ihr gehn,         

Nie podoba się Wam, to możecie iść,

Am Hungertuche nagen.                                  

Gryźć zasłonę postną.

 

10. 

Nun denke man sich diese Not

I tak myślę (myśli się) o tej potrzebie

Und Elend dieser Armen;

I nędzy tych biednych;

Zu Hause keinen Bissen Brot,

W domu ani kawałka chleba,

Ist das nicht zum Erbarmen?

Czy to nie wzbudza litości? (Czy to nie jest godne politowania?)

 

11. 

Erbarmen? Ha! ein schön Gefühl,         

Litość! Ha! piękne uczucie,

Euch Kannibalen! fremde;                     

Wam Kanibalon! Obce!

Ein jeder kennt schon euer Ziel:            

Każdy z Was zna swój cel:                       

Es ist der Armen Haut und Hemde.      

Są nim skóra i koszule biednych.

 

12.

O! Euer Geld und euer Gut,                       

O! Wasze pieniądze i wasze dobra,

Das wird dereinst zergehen                         

One kiedyś się rozpuszczą   

Wie Butter an der Sonne Glut,                  

Jak masło w żarze słońca

Wie wird's um euch dann stehen?             

Jak wtedy potoczą się Wasze losy?

 

13. 

Wenn ihr dereinst nach dieser Zeit,           

Kiedy, kiedyś po tym czasie,

Nach diesem Freudenleben,                         

Po tym szczęśliwym życiu,

Dort, dort in jener Ewigkeit                         

Tam, tam w owej wieczności

Sollt Rechenschaft abgeben?                         

Będziecie musieli złożyć wyjaśnienia?

 

14. 

Doch ha! sie glauben an keinen Gott,

Ale ha! Nie wierzą w żadnego Boga,

Noch weder an Höll und Himmel,

Ani w piekło ani w niebo,

Religion ist nur ihr Spott,                             

Religia to tylko kpiny,

Hält sich ans Weltgetümmel.

Należy do zgiełku świata.

 

15.

Ihr fangt stets an zu jeder Zeit,

Zaczynacie ciągle w każdej chwili,

Den Lohn herabzubringen,

obniżać wypłatę,

Und andre Schurken sind bereit,

A inni łotrzy są gotowi

Eurem Beispiel nachzuringen.

Iść za waszym przykładem.

 

16. 

Der Reihe nach folgt Fellmann nach,

W kolejności następuje Fellmann[3],

Ganz frech ohn' alle Bande,

Całkiem bezczelnie bez swojej bandy,

Bei ihm ist auch herabgesetzt

U niego też obniżyli

Der Lohn, zur wahren Schande.

Wypłatę do istnej hańby.

 

17.

Die Gebrüder Hofrichter sind,

Bracia Hofrichter są,

Was soll ich ihnen sagen?

Jak mam to powiedzieć?

Nach Willkür wird auch hier geschind't,

Na łasce się tutaj haruje

Dem Reichtum nachzujagen.

Aby gonić za bogactwem.

 

18. 

Und hat auch einer noch den Mut,                            

I ma też ktoś odwagę

Die Wahrheit nachzusagen,                                      

Powiedzieć prawdę,

Dann kommt's so weit, es kostet Blut,            

Wtedy dochodzi do tego, że ceną za to jest krew

Und dann will man verklagen.

I wtedy chce się poskarżyć.

 

19. 

Herr Cammlott, Langer genannt,

Pan Cammlott, zwany Langer,

Der wird dabei nicht fehlen,

Jego tutaj też nie zabraknie,

Einem jeden ist es wohl bekannt,

Każdy o tym wie,

Viel Lohn mag er nicht geben.

Że nie lubi dawać dużo wypłaty.

 

20.

Wenn euch, wie für ein Lumpengeld,

Jeśli wam, jak za psie pieniądze,

Die Ware hingeschmissen,

Zostaje rzucony towar,

Was euch dann zum Gewinne fehlt,

To co Wam brakuje do zysku (do całości),

Wird Armen abgerissen.

Jest biednym zabierane.

 

21.

Sind ja noch welche, die der Schmerz

Są jeszcze tacy, których ból

Der armen Leut beweget,

Biednych ludzi porusza,

In deren Busen noch ein Herz

W których piersiach bije jeszcze serce

Voll Mitgefühle schläget.

Pełne współczucia.

 

22. 

Die miissen, von der Zeit gedrängt,

Oni muszą, ponaglani przez czas

Auch in das Gleis einlenken,

Też wpaść w ten wir (skręcić na ten tor),

Der andern Beispiel eingedenk

Przykład innych wpoić,

Sich in dem Lohn einschränken.

Ograniczyć się w wypłacie.

 

23. 

Ich sage, wem ist's wohl bekannt,

Mówię, komu jest to znane,

Wer sah vor zwanzig Jahren

Kto widział 20 lat temu

Den übermüt'gen Fabrikant

Beztroskiego fabrykanta

In Staatskarossen fahren?

Jadącego w państwowej karocy?

 

24. 

Sah man dort wohl zu jeder Zeit

Widziano tam w każdym czasie

Paläste hoch erbauen?

Jak były budowane pałace?

Mit Türen, Fenstern, prächtig weit,

Z drzwiami, oknami, szeroko okazalymi,

Ist's festlich anzuschauen!

Można je uroczyście zobaczyć.

 

25. 

Wer traf wohl dort Hauslehrer an

Kto spotkał tam domowych nauczycieli

Bei einem Fabrikanten?

U fabrykanta?

In Livreen Kutscher angetan,

W liberii[4](ubiorze służby) oczarowującego dorożkarza,

Staats-Domestiken[5], Gouvernanten!

Państwowej służby domowej, guwernantek!

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Z innej  wersji:J
[1] Scherge
Als Scherge wird im heutigen Sprachgebrauch oft ein „Henkersknecht“, Büttel, käuflicher Verräter oder generell eine Person, die einem Schurken dienstbar ist und seine Befehle ausführt, bezeichnet. Das veraltete Wort Häscher ist ein Synonym von Scherge.[1] czyli pierwotnie pomocnik kata, później jako pomocnik łotra, zdrajcy
 
[1] Fellman i bracia Hofrichter – fabrykanci, którym udało się „wykupić” podczas powstania tkaczy poprzez zapłatę tkaczom chlebem i słoniną. http://de.wikipedia.org/wiki/Weberaufstand
 
[1]http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberia_(ubi%C3%B3r), http://de.wikipedia.org/wiki/Livree
[1]http://de.wikipedia.org/wiki/Domestik - archaiczne określenie na służącego o zabarwieniu negatywnym, domesticus – „należący do domu”

[2] schinden – męczyć się, dręczyć, tyrać, zapracowywać się, harować

 [p1] w wersji z youtoube jest taki tekst J
Dieter Süverkrüp - Das Blutgericht
Das Blutgericht - (Karl-Heinz Weichert)
Es liegt ein Schloss in Österreich

Lied der Weber in Peterswaldau und Langenbielau / Pieśń tkaczy w Peterswaldau(Pieszycehttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pieszyce ) i Langenbielau (Bielawahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Bielawa )
Melodie: Es liegt ein Schloß in Österreich / Melodia: “Leży zamek w Austrii”
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę