ukryj menu          

Nie było miejsca dla Ciebie

słowa: ks. Mateusz Jeż
muzyka: ks. Józef Łaś
(Twórcami kolędy "Nie było miejsca dla Ciebie" są dwaj jezuici: ks. Mateusz Jeż
 — autor tekstu i ks. Józef Łaś — twórca muzyki. Po raz pierwszy kolęda 
ukazała się w ukladzie na dwa głosy równe w zbiorze Największa kantyczka 
z nutami na 2—3 głosy, opracowanym przez Józefa Albina Gwoździowskiego 
(wyd. Wieliczka—Tarnów 1938, s 179—180). 
W czasie wojny zdobyła ona wielką popularność, zwłaszcza wśród Polaków 
więzionych w obozach koncentracyjnych i łagrach.)

      

      

      
d A

Nie było miejsca dla Ciebie

w Betlejem w żadnej gospodzie
d  A

i narodziłeś się, Jezu,
A d

w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
d C

Nie było miejsca, choć zszedłeś
A7 d

jako Zbawiciel na ziemię,
d A

by wyrwać z czarta niewoli
A d 

nieszczęsne Adama plemię.


Nie było miejsca, choć chciałeś
ludzkość przytulić do łona
i podać z krzyża grzesznikom
zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie było miejsca, choć szedłeś
ogień miłości zapalić
i przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić.


Gdy liszki mają swe jamy
i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody,
Tyś musiał szukać żłóbeczka.
A dzisiaj czemu wśród ludzi
tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
w niejednej człowieczej duszy!

Nie było miejsca, choć chciałeś
Być dla nas żywota chlebem
I wszystkich hojnie obdarzyć
Wieczną radością i Niebem
Nie było miejsca, choć szedłeś
ogień miłości zapalić
i przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić.

      

Irena Santor/Nie było miejsca dla Ciebie
Basia Gąsienica Giewont "Nie było miejsca dla Ciebie"
Nie było miejsca dla Ciebie - Magda Welc, kolędy i pastorałki(d-mol)
Ania Szarmach - Nie było Miejsca Dla Ciebie (live)
Nie było miejsca dla Ciebie - Marcin Głodziński (e-mol)
Andrzej Lampert - Nie było miejsca dla Ciebie
Dzieci Dzieciom - NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE
"Nie było miejsca dla Ciebie". Sylwia Lipka.
Kolęda - Nie było miejsca dla Ciebie
KAYAH - 07 Nie było miejsca dla Ciebie [KOLĘDY]

JEŻ MATEUSZ (ksiądz), urodzony w 1862 r. w Mielcu, syn Jana i Marii z Kolasińskich. Szkołę trywialną ukończył w Mielcu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1885 r. Pracował jako: wikariusz w Parafii św. Piotra w Krakowie, katecheta Szkoły Rolniczej w Czernichowie, kapelan księżnej Marceliny z Radziwiłłów Czartoryskiej (uczennicy F. Chopina w Woli Justowskiej), katecheta w Gimnazjum św. Anny (później I LO im. B. Nowodworskiego) w Krakowie, zastępca biskupa w Białej Podlaskiej, wychowawca misjonarzy i rektor Domu Opieki dla Księży Emerytów w Krakowie. Uczestniczył w przygotowaniach do założenia w Polsce Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercan). W pierwszych latach XX w. odwiedzał Mielec i jego okolice, angażując się w propagowanie ideologii Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego. W okresie międzywojennym był znanym poetą. Wydał m.in. zbiory: "Bogu utajonemu" (1923), "W religii katolickiej prawda i siła" - apologet (1923), "Do Chrystusa Króla i do nowej Polski" (1928), "Ku czci Chrystusa Króla" (1929), "Nie zostawiajmy go samego" - dla księży i kleryków (1929), "Odwiedzajmy boskiego więźnia miłości" (1930), "Bądźmy misjonarzami" - dla księży i kleryków (1930), "Chwała Ci Maryjo" (1930), "Przed Najświętszym Sakramentem" - adoracje (1931), "Męka i śmierć Pana Jezusa w pieśni" (1932), "Egzorty do młodzieży szkolnej" (1932), "Boże Narodzenie w pieśni" (1933) i "Do nowej Polski" (1933). Część dochodów z wydanych książek przeznaczył na kościół św. Mateusza w Mielcu. Zmarł w 1949 r. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Sądecka kolęda
    Kolędy śpiewane są w Polsce powszechnie i przez wszystkie stany. Teksty kolęd pisali najwięksi polscy poeci, a kompozytorzy tworzyli muzykę do nich lub je opracowywali muzycznie. Kolędy związane są również z rodzimą twórczością ludową. 
    Nie ograniczały się kolędy tylko do roli pieśni religijnej, obrzędowej. W pewnych okresach historycznych stały się pieśniami patriotycznymi, symbolizowały polskość. W latach okupacji hitlerowskiej zabronione było śpiewanie hymnu "Jeszcze Polska nie zginęła". W okresie Bożego Narodzenia śpiewaliśmy ze łzami w oczach, jako hymn polski, czwartą zwrotkę kolędy "Bóg się, rodzi":
"Podnieś rękę. Boże Dziecię 
Błogosław Ojczyznę miłą..."    Kolęda "Nie było miejsca dla Ciebie" napisana została w Klasztorze 00 Jezuitów w Nowym Sączu przez o. Mateusza Jeża T. J. Zanotowana została w "Największej Kantyczce", z nutami na 2 głosy, przez J. A. Gwoździowskiego, wydanej w Tarnowie w 1938 r. Na chór opracował ją o. Jan Łoś T. J. 
    Pierwszy raz usłyszałam tę kolędę w styczniu 1939 r. Otóż przez katechetę Żeńskiego Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej ks. Jana Czerwińskiego, zaproszony został do Nowego Sącza chór uczniowski z jego rodzinnego miasta - Miechowa. Śpiewał kolędy w Kaplicy szkolnej podczas mszy św. dla młodzieży szkół średnich o godz. 9.00. Wśród nich pierwszy raz przez nas słyszaną, "Nie było miejsca dla Ciebie". 
    Kolęda ta zachwyciła słuchających głęboką treścią oraz piękną melodyką. Natychmiast prosiłyśmy swojego katechetę o podanie nam słów tej kolędy i nauczenie melodii. Z Kaplicy szkolnej przeniosła się do naszych domów i dalej. 
    Przyszedł wrzesień 1939 r. i jego następstwa. Dużo sądeckiej młodzieży gimnazjalnej stało się od wiosny 1940 r. więźniami hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Sporo Sądeczan pozostało po wojennej ucieczce na wschodnich terenach Polski, skąd władze radzieckie dokonywały wywozu ludności polskiej do sowieckich gułagów. Sądecka kolęda szła razem z nimi, a śpiewana pośród towarzyszy niedoli zyskała niezwykłą wśród nich popularność. 
    I dzisiaj śpiewamy tę kolędę chętnie, choć nie zawsze znamy treść jej trzech zwrotek. Powyżej one, a poniżej - zapis nutowy.
                                                                           Irena Styczyńska

Twórcami kolędy Nie było miejsca dla Ciebie są dwaj jezuici: ks. Mateusz Jeż — autor tekstu i ks. Józef Łaś — twórca muzyki. Po raz pierwszy kolęda ukazała się w ukladzie na dwa głosy równe w zbiorze Największa kantyczka z nutami na 2—3 głosy, opracowanym przez Józefa Albina Gwoździowskiego (wyd. Wieliczka—Tarnów 1938, s 179—180). W czasie wojny zdobyła ona wielką popularność, zwłaszcza wśród Polaków więzionych w obozach koncentracyjnych i łagrach. Istnieją różne opracowania chóralne tej kolędy. W druku ukazały się układy Michała Winiarza i Stanisława Wlazełki na czterogłosowy chór mieszany (Ks. Stanisław Ormiński, Kolędy. Rumia 1983).

Do tekstu Nie było miejsca dla Ciebie drugą wersję muzyki skomponował Ludomir Szopiński. Kompozytor napisał ją podczas wojny w obozie koncentracyjnym, gdzie wykonywał ją ze współwięźniami. Po wojnie Ludomir Szopiński był dyrygentem Chóru Polskiego Radia we Wrocławiu. Kolędę z muzyką Szopińskiego wykonuje m.in. Chór Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod dyrekcją ks. Kazimierza Szymonika, który nagrał ją także na płycie CD. 

Maria Wacholc. Śpiewnik polski. Wydanie I. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza «Impuls».


Рождественскую песнь "Не было места для Тебя" написали два иезуита: ксёндз Матеуш Еж - текст, - и ксёндз Юзеф Лаш — музыку. Впервые опубликована в переложении на два голоса в "Самом большом сборнике песнопений с нотами для 2-3 голосов", составленным Юзефом Альбином Гвоздзёвским (изд. Величка-Тарнов, 1938, стр. 179—180). Во время войны песнь приобрела большую популярность, особенно среди поляков-заключенных в немецких концлагерях и лагерях советских. Существуют разные хоровые обработки. В печати вышли обработки Михала Виняжа и Станислава Влазелки для смешанного четырехголосного хора (Ксёндз Станислав Орминьский, Колядки, Румия, 1983).


К тексту "Не было места для Тебя" еще одну версию мелодии создал композитор Людомир Шопиньский. Написал он ее во время войны в концлагере, где ее исполнял вместе с другими заключенными. После войны Людомир Шопиньский был дирижером Хора Польского радио во Вроцлаве. Песнь с музыкой Шопиньского исполняет, например, Хор Университета кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве под управлением ксёндза Казимежа Шимоника - это исполнение было записано на CD. 


Подстрочный перевод:

Не было места для Тебя

1. Не было места для Тебя
в Вифлееме ни на одном постоялом дворе,
и родился ты, Иисус, 
в хлеву, в убожестве и холоде. 

Не было места, хотя ты сошел 
как Избавитель на землю, 
чтобы вырвать из неволи чёрта 
несчастное Адама племя. 

2. Не было места, хотя ты сошел
человечество прижать к груди 
и подать с креста грешникам 
спасительные окровавленные руки. 

Не было места, хотя ты сошел
огонь любви зажечь 
и своей самой тяжкой Мукой
мир от гибели исцелить. 

3. Лисицы имеют свои норы, 
и пташки свои гнездышки, 
а для Тебя не нашлось постоялого двора, 
Ты должен был искать ясли. 

А сейчас почему среди людей 
столько слез, стонов, страданий? 
Потому что нет места для Тебя
ни в одной человеческой душе. 

Перевод a-pesni, 21.8.2008

 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę