ukryj menu          

Laudato si o me Signore

Pieśń słoneczna / Louez sois-tu Seigneur du monde
słowa i muzyka: św. Franciszek z Asyżu
Tekst polski w oparciu o oryginał: Sylwek Szweda 29.01.2016
Pieśń słoneczna, także Pochwała stworzeń − kantyk religijny 
z XIII wieku, najstarszy zabytek poezji w języku włoskimmodlitwa 
przypisywana św. Franciszkowi z Asyżu.
  C

Laudato Si o mi Signore,         

   a

Laudato Si o mi Signore,

   F
Laudato Si o mi Signore,  
  G                               G7

Laudato Si o mi Signore.  

 

 C  

O Panie mój bądź pochwalo-ony 

 a     
O Panie mój bądź pochwalo-ony 
           F 
O Panie mój bądź pochwalo-ony 
          G                                         G7 
O Panie mój bądź pochwalo-ony.
 

 

   C 

Pochwalony bądź mój Pa-anie

      a 

Z słońcem co rozświetla dro-ogę

  F 

Jak ta lampa, która w se-ercu

     G                                  G7

Wciąż prowadzi nas ku To-obie.

 

Pochwalony bądź mój Pa-anie

Przez tę siostrę słońca, księ-ężyc
Który noc wciąż czyni pię-ękną
Wraz z gwiazdami jak diame-enty.


Pochwalony bądź mój Pa-anie
Przez pokorną siostrę wo-odę
Pochwalony bądź przez wia-atry
Pochwalony bądź przez o-ogień.


Pochwalony bądź mój Pa-anie
Przez tę Ziemię i jej plo-ony
Przez tę Matkę co nas ży-ywi
Bądź mój Panie pochwalo-ony!


Pochwalony bądź mój Pa-anie
Przez tych, którzy przebacza-ają
Znosząc nędzę i cierpie-enia
Wciąż w Miłości Twojej trwa-ają!


Pochwalony bądź mój Pa-anie

Przez tę śmierć co kiedyś przy-yjdzie
Tak z nienacka, niespodzia-anie

Pochwalony bądź mój Pa-anie!


Pochwalony bądź mój Pa-anie
I na nasze grzechy nie-e bacz
Niech się dzieje wola Two-oja 

Przebacz Panie, przebacz, prze-ebacz!!!

 

Pochwalony bądź mój Pa-anie

Drogę, Prawdę nam wskaza-ałeś

Przez Jezusa zmartwychwsta-anie

Wreszcie z Tobą JESTEM Pa-anie!!!

29.01.2016
LAUDATO SI O ME SIGNORE - Sylwek Szweda 
Laudato Sii
Laudato si o me Signore
Laudato sii, o mi Signore
Laudato si o me Signore - Louez sois-tu Seigneur du monde
Laudato Si Signore Mio
Laudato sii, o mi Signore
Laudato si' O mi' Signore
Laudato sii - schola Pozořice "Pošukov" (pátek 20.8.2010)

Laudato sii (coro San Marziano)
Laudato sii mi Signore di S.Francesco
Laudato sii o mio Signore con chitarra e ukulele

Pieśń słoneczna, także Pochwała stworzeń − kantyk religijny z XIII wieku, najstarszy zabytek poezji w języku włoskim,modlitwa przypisywana św. Franciszkowi z Asyżu.
Autorstwo św. Franciszka z Asyżu potwierdzają pisma bł. Tomasza z Celano i św. Bonawentury z Bagnoregio. Podstawowe świadectwo autentyczności znajduje się w Kodeksie asysykim z XIII wieku, w którym nad Pieśnią słonecznąkopista umieścił incipit: „Zaczynają się pochwały stworzeń, które błogosławiony Franciszek ułożył na chwałę i cześć Boga, kiedy był chory u św. Damiana”. W jednym z kodeksów z XIV wieku znajduje się informacja, iż kantyk powstał w pałacu biskupa asyskiego podczas choroby. Istnieją teorie dotyczące późniejszych dodatków do pierwotnego dziełka, które nie miało zawierać strofy o „pokoju” i „śmierci”.
Pochwała stworzeń została ułożona na dwa lata przed śmiercią Franciszka, między zimą a wiosną 1225.
Autor pieśni znalazł inspiracje w Biblii, szczególnie w tzw. Pieśni trzech młodzieńców w piecu ognistym. W odróżnieniu od tekstu biblijnego Franciszek brata się ze stworzeniami i żywiołami, nazywając ich „braćmi” i „siostrami”. Braterstwo to dalekie jest jednak od antropomorfizmów. Jedność stworzeń wynika w kantyku Franciszka z odniesienia do wspólnego źródła pochodzenia, jakim jest Stworzyciel. Żywioły tracą w tym świetle swój niszczycielski charakter. Nie jest to świat odrealniony, ale taki, jaki był u zarania dziejów, jaki byłby bez piętna grzechu. Franciszka nie jest w stanie przerazić nawet śmierć. Nawet ona nie może uczynić żadnej krzywdy. Pieśń ta jest śpiewem człowieka uduchowionego, mistyka, w którym ucichły wszelkie konflikty, który zjednoczony jest z całym stworzeniem w oddawaniu czci i chwały Bogu.
Kantyk jest hymnem pochwalnym, w którym wyrażona zostaje pochwała Stwórcy poprzez dostrzeżenie piękna jego stworzeń. Autor przedstawił w nim pozytywny obraz natury, która jest odbiciem piękna i harmonii Boga. W następującej kolejności wymienione zostają elementy natury, żywioły i inne stworzenia: Słońce, Księżyc z gwiazdami, wiatr, powietrze, aura, woda, ogień, Ziemia, przebaczający, śmierć.
W tekście Pieśni słonecznej znalazł się szereg cytatów biblijnych, zarówno ze Starego jak i z Nowego Testamantu. W wersecie 1. znajduje się wyliczenie przynależnych Bogu aktów czy sposobów oddania czci zaczerpnięte z Apokalipsy świętego Jana - cytat z rozdz. 4 wesety 9 i 11. W wersecie 3. Kantyku zacytowana została starotestamentalna Księga Tobiasza − rozdz. 8 werset 5. W kolejnych wersetach Franciszkowego teksty znajdują się na przemian cytaty z Księgi Daniela iKsięgi Psalmów. I tak mamy odpowiednio: werset 5. Kantyku − Ps 148,3; werset 6 − Dn 3,64−65 i Ps 103,13−14; werset 7 − Ps 148,4−5; werset 8 − Dn 3,66 i Ps 77,14; werset 9 − Dn 3,74 i Ps 103,13-14. W wersetach 10. i 11. znajdujemy odwołania do Ewangelii Mateusza − Mt 6,12 oraz Mt 5,10. W 13. wersecie Kantyku ponownie pojawiają się zapożyczenia z Apokalipsy − Ap 2,11 oraz 20,6. Ostatnie odniesienie biblijne znajduje się w końcowym wersecie 14. i jest to cytat z Księgi Daniela − Dn 3,85.

Franciszek z Asyżu, właśc. włos. Giovanni Bernardone, nazywany Biedaczyną z Asyżu (ur. 1181 lub 1182 w Asyżu, zm. 3 października 1226 w Porcjunkuli koło Asyżu) – włoski duchowny katolickidiakon, założyciel zakonu franciszkanów, a pośrednio także klarysek i tercjarzymisjonarzmistyk średniowiecznystygmatykświęty Kościoła katolickiego, uważany za prekursora ekologii(...)

W nocy z 24 na 25 grudnia 1223 roku Franciszek urządził w Greccio pierwszą w historii bożonarodzeniową szopkę. W następnym roku, około 14 września otrzymał w grocie na szczycie La Verny święte stygmaty. W czasie modlitwy wpadł w zachwycenie, ujrzał coś podobnego do „ukrzyżowanego archanioła o siedmiu skrzydłach, albo do apokaliptycznej wizji ukrzyżowanej potęgi ostatecznej”. Przeszył go straszny ból, a gdy ocknął się, ujrzał, że stopy i nadgarstki ma przebite gwoździami, bok zaś otwarty. W 1225 roku Franciszek zaczął coraz bardziej odczuwać dolegliwości związane z chorobą oczu. Za namową brata Eliasza poddał się bezskutecznym zabiegom lekarskim. Przebywając w tym czasie w kościele San Damiano ułożył Pieśń słoneczną.(...)

Franciszek jest patronem: franciszkanów konwentualnych (franciszkanów czarnych), franciszkanów (franciszkanów obserwantów), kapucynów, klarysek kapucynek,klarysek urbanistek, klarysek koletanek, założonych przez św. Koletę Boylet, bernardynek, albertynów, albertynek, tercjarzy franciszkańskich (franciszkanów świeckich), Akcji Katolickiej, Włoch, Asyżu, Bazylei, mariawitów, aktorów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów, kupców, zwierząt,harcerzy, ornitologów i hodowców ptactwa domowego.
W 1979 roku Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów i ekologii. W 1981 roku w Krakowie franciszkanie założyli Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, który prowadzi wiele działań edukacyjnych i proekologicznych.
13 marca 2013 roku św. Franciszek stał się patronem kardynała Jorge Maria Bergoglia, który jako pierwszy w historii przyjął po wyborze na papieża imię Franciszek.
Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Franciszka 4 października. Zakon franciszkański rozpoczyna uroczystą celebrację tego wspomnienia wieczorem dnia poprzedniego, nabożeństwem zwanym Transitus (łac. przejście).
Kalendarz liturgiczny rodziny franciszkańskiej odnotowuje następujące wspomnienia związane z życiem św. Franciszka z Asyżu:
24 maja – święto poświęcenia asyskiej Bazyliki św. Franciszka,
2 sierpnia  Odpust Porcjunkuli,
17 września – święto Stygmatów św. Franciszka,
29 listopada – Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego,
12 grudnia – święto Odnalezienia Ciała św. Franciszka.
Świętego wspominają również Kościoły ewangelickie i anglikańskie.
W dniu wspomnienia św. Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt.


Oryginalny tekst w dialekcie umbryjskim:

1Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
2Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentouare.
3Laudato sie, mi Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
4Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
5Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
6Laudato si, mi Signore, per frate Uento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.
7Laudato si, mi Signore, per sor'Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
8Laudato si, mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iucundo et robustoso et forte.
9Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et gouerna,
et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba.
10Laudato si, mi Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infirmitate et tribulatione.
11Beati quelli ke 'l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
12Laudato si mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo uiuente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
13beati quelli ke trouarà ne le Tue sanctissime uoluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.
14Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e seruiteli cum grande humilitate.

Tłumaczenie polskie:

Siostra Woda, mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów
1Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo.
2Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą,
I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego imienia.
3Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
nade wszystko z panem bratem Słońcem,
bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę.
4Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku.
O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie.
5Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy:
stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne.
6Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr
i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę,
którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.
7Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę,
która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.
8Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Ogień,
który rozświetla mroki nocy:
piękny on, radosny, nieprzejednany i silny.
9Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą Ziemię,
która nas żywi i utrzymuje,
wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła.
10Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają,
znosząc chorobę i niepowodzenia.
11Błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju,
bo przez Ciebie, o Najwyższy, zostaną nagrodzeni.
12Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną,
przed którą nikt z żyjących ujść nie może:
biada umierającym w grzechu ciężkim;
13błogosławieni, których zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę,
śmierć druga nie uczyni im żadnej szkody.
14Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie,
służcie mu w wielkiej pokorze.

Inne Pokaż/ukryj tekst źródłowy tłumaczenie:

Laudato Si signore mio.
Laudato Si signore mio.
Laudato Si signore mio.
Laudato Si signore mio.

Niech Cię chwali brat nasz Słońce,
Swoim ciepłem, swoim światłem,
By wśród mroku naszej drogi
Znaleźć Ciebie było łatwiej.

Niech Cię sławią księżyc, gwiazdy,
Niezliczone nasze siostry,
Gdy mrugają do nas z nieba,
By rozproszyć ciemność nocy.

Niech Cię chwali Matka - Ziemia,
Uprawiana w pocie czoła,
Która rodzi złote zboża,
Chabry, kwiaty oraz zioła.

Bądź sławiony przez cierpienia
I odwagę przebaczenia,
Niech Twój pokój zstąpi na nas
Gdy nas życia zmierzch ocienia.

Niech Cię chwali nasza Siostra -
- Śmierć, co przyjdzie niespodzianie.
I zabierze nas do Ciebie,
Gdzie trwa wieczne miłowanie.

Niech wychwala Ciebie Panie,
Miłość chłopca i dziewczyny,
A niewinność czystych dzieci
Niech nam będzie wzorem czynu.

Tobie śpiewać chcemy Boże.
Ciebie chwalić całym światem.
Całym sercem dzięki składać,
Boś nam Panem jest i Bratem.


*

English Translation:


Most high, all powerful, all good Lord!
All praise is Yours, all glory, all honor, and all blessing.
To You, alone, Most High, do they belong.
No mortal lips are worthy to pronounce Your name.
Be praised, my Lord, through all Your creatures,
especially through my lord Brother Sun,
who brings the day; and You give light through him.
And he is beautiful and radiant in all his splendor!
Of You, Most High, he bears the likeness.
Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars;
in the heavens You have made them bright, precious and beautiful.
Be praised, my Lord, through Brothers Wind and Air,
and clouds and storms, and all the weather,
through which You give Your creatures sustenance.
Be praised, my Lord, through Sister Water;
she is very useful, and humble, and precious, and pure.
Be praised, my Lord, through Brother Fire,
through whom You brighten the night.
He is beautiful and cheerful, and powerful and strong.
Be praised, my Lord, through our sister Mother Earth,
who feeds us and rules us,
and produces various fruits with colored flowers and herbs.
Be praised, my Lord, through those who forgive for love of You;
through those who endure sickness and trial.
Happy those who endure in peace,
for by You, Most High, they will be crowned.
Be praised, my Lord, through our sister Bodily Death,
from whose embrace no living person can escape.
Woe to those who die in mortal sin!
Happy those she finds doing Your most holy will.
The second death can do no harm to them.
Praise and bless my Lord, and give thanks,
and serve Him with great humility.
LAUDATO SII, O MI SIGNORE (w języku angielskim)


Ref.:Laudato Sii, o mi Signore!/4x/ (“Praise be to You, O my Lord!”)


1.Yes, be praised in all your creatures
brother sun and sister moon
in the stars and in the wind,
air and fire and flowing water.

2. For our sister mother earth,
She who feeds us and sustains us;
For her fruits, her grass, her flowers
for the mountains and the oceans


3. Praise for those who spread forgiveness,
Those who share your peace with others,
Bearing trials and sickness bravely!
Even sister death won’t harm them.


4. For our life is but a song,
And the reason for our singing
Is to praise you for the music;
Join the dance of Your creation.


5. Praise to You, Father Most Holy,
Praise and thanks to You, Lord Jesus,
Praise to You, Most Holy Spirit,
Life and joy of all creation!


LAUDATO SII (w języku czeskim)


REF.: /:Laudato sii, o mi Signore, Laudato sii, o mi Signore!:/

1. Dík za všechno, co stvořil's, Pane, dík za teplo, když slunce plane, dík za hvězdy a vánek svěží, dík za vodu, za hudbu z věží.

2. Dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle, kdy dobře je mi, za přírodu, když
všechno vzkvétá, moře, hory, za krásu světa.

3. Za to všechno dík Ti vzdáme, spolu s bratry žalmy zpíváme, ať každý z nás
z blízka i z dáli, celým srdcem, Tě, Pane, chválí.

 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej