ukryj menu          

Błogosławieństwo Emmanuela

(niem. Emanuelssegen)
słowa i muzyka: Sylwek Szweda 06.05.2017
a a/G A2/F  E / a a/G A2/F  E 

 

    C   C/H        a        a/G                              e d c /  g f e

Śpiewamy – Bóg z nami

 F     G    C                                                    a g d e (c d g e)

Emmanuel

     a    a/Fis     G      Gis0                             c h a /  d c h

Śpiewamy – Bóg z nami

       C G0     F        F0                                  e d c / f e d

Z błogosławieństwami

C       F    a a/G  d7     F    C                        g c h c /  c d h c

Emmanuel,       Emmanuel

 

   C  C/H    a     a/G                                               

Łaski  bożej znakiem

 F     G    C                                

Emmanuel

       a         a/Fis      G       Gis0             

Grzech z naszych serc zmaże

C    G0    F          F0                       

I drogę nam wskaże

C       F    a a/G  d7      F    C              

Emmanuel,       Emmanuel

 

     Bb                      a        E                 a                    f  f g  f  e  e /  h a h c h  a

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastę-ępów. 

   F                  Fis0                 E E7                          a a h c d c h a h e

Cała ziemia pełna Jego chwały. 

         A7        d                 F                   E E7            a a e  g f e d / c c d c h e

Od głosu, który wołał, futryny zadrgały,

   d                   F         E                      a a/G A2/F  E / a a/G A2/F  E

Cała ziemia pe-ełna jest    Jego chwały  .             d d e d c d-c h / h c a e                                                                             

       C C/H        a   a/G                            d c /  g f e             

W Jezusie Chrystusie

 F     G    C                                              a g d e

Emmanuel

    a a/Fis     G       Gis0                          h a /  c h

Miłość jest jak wrota

    C    G0      F   F0                                e d c / f e d

Wiecznego żywota

C       F    a a/G  d7      F    C                   g c h c /  c d e e  (2 głos:f a c c)

Emmanuel,       Emmanuel!!!

a/G a/G <u>A2/F</u> A2/F C/H C/H a/Fis a/Fis Gis0 Gis0 G0 G0 F0 F0 Bb Bb Fis0 Fis0 E7 E7 A7 A7 d7 d7 Gis0 -  gis, d,   gis, h,    f, gis G0 -     g,   des, g,  Bb,  e,  g F0 -      f,   h,     f,   gis, d,  f Fis0 -   fis, c,     fis, a.   dis,fis
 
06.05.2017
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO EMMANUELA - Sylwek Szweda 

Emmanuel – symboliczne imię (z hebrajskiego 'immanu 'el - Bóg jest z nami), przypisywane przez proroka Izajasza chłopcu, którego królowi Achazowi miała urodzić młoda kobieta (Iz 7,14) w momencie poważnego zagrożenia dynastii. W chwili wygłoszenia proroctwa król Damaszku, Resin, i król Izraela, Pekach, oblegli Jerozolimę w ramach toczącej się wojny syro-efraimskiej. Emmanuel miał być znakiem Bożej łaski wobec Achaza, skutkującej niepowodzeniem koalicji.
Fragmenty księgi Izajasza mówiące o Emmanuelu (Iz 6,1-Iz 9,6) nazywane są Księgą Emanuela.

Drugie napomnienie: znak Emmanuela (Iz 7.10 - 25)

10 I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 11 «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» 12 Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił, i nie będę wystawiał Pana na próbę». 13 Wtedy rzekł [Izajasz]:
«Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam
naprzykrzać się ludziom,
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
14 Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel.
15 Śmietanę i miód spożywać będzie,
aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.
16 Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło,
a wybierać dobro,
zostanie opuszczona kraina,
której dwóch królów ty się uląkłeś.

17 Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud,
i na dom twego ojca czasy,
jakich nie było od chwili odpadnięcia Efraima od Judy.
18 W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy
przy końcu odnóg nilowych w Egipcie
i na pszczoły w ziemi asyryjskiej.
19 I przylecą, i wszystkie razem obsiądą
parowy potoków i rozpadliny skalne,
każdy krzak kolczasty i wszystkie pastwiska(...)

Od co najmniej II w. p.n.e. tradycja hebrajska interpretuje te wyjątkowe narodziny w sensie mesjańskim.
Chrześcijaństwo odnosi te wyrocznie do Marii i jej Syna, Jezusa Chrystusa (Mt 1,23), dziedzica tronu Dawidowego, i do definitywnej obecności Boga pośród ludzi (Mt 28,20). W Jezusie Chrystusie Bóg stał się Emmanuelem. Odtąd jest nie tylko pośród nas, lecz również w nas. Bliskość Boga względem człowieka w Jezusie Chrystusie rozciąga się na innych ludzi, którzy w ten sposób stanowią Kościół. Przez to, iż jest On Ciałem Chrystusa, rzeczywistość ,,Boga z nami" nie ogranicza się do jednego człowieka, lecz rozciąga się na całą ludzkość.
W ikonografii wschodniochrześcijańskiej istnieje typ przedstawiania Chrystusa nazwany Emmanuel.
W księdze Izajasza czytamy, że narodzi się Emanuel. Dlaczego Jezus nie otrzymał imienia "Emanuel"? Czy naprawdę „w tym temacie” wypełniło się proroctwo Izajasza?
W ewangelii Mateusza, przytoczony zostaje fragment z proroctwa Izajasza (Iz 7,14): „oto Dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”. Ewangelista daje do zrozumienia, że to nie matka nada Zbawicielowi to imię, ale zostanie Mu ono przypisane później. Trzeba tu podkreślić, że Emmanuel (dokładnie Immanu El) nie jest hebrajskim imieniem własnym. Określenie to występuje w Biblii tylko trzy razy, i to zawsze w kontekście dziecka wspomnianego u Izajasza. Jest to zatem tylko imię symboliczne, raczej określające funkcję. Ta funkcja („Bóg jest z nami”) będąca realizacją izajaszowego proroctwa spełni się dopiero w dziejach wszystkich ludzi, którzy będą wierzyć w Chrystusa i w tej wierze będą mieli przystęp do Boga.


Ewangelia wg św. Mateusza 1

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.
 
W pewnym sensie także Ty nadajesz Mesjaszowi imię Emmanuel.

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=478


MURCKI (niem. Emanuelssegen / Blogosławieństwo Emmanuela) – południowa dzielnica Katowic w województwie śląskim. Znajdowała się tutaj najstarsza na Górnym Śląsku Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki" (założona w 1769). W latach 1967−1975 samodzielne miasto. Na podstawie danych z 2014 roku w Murckach mieszka 5 332 mieszkańców.
Najstarsza murckowska legenda dotyczy położonego na tym terenie ostępu leśnego, znanego pod nazwą Siągarnia. Według niej, tam właśnie czarownica dybała na życie św. Klemensa, ucznia Cyryla i Metodego, który na przełomie IX i X wieku miał chrystianizować te okolice. Siągarnia leżała przy drodze na Klemensową Górkę i Lędziny, czyli najstarszymi nazwanymi miejscami w tej okolicy, był to główny trakt Kraków-Wrocław i szlak handlu lewantyńskiego. Jeszcze na długo przed powstaniem kopalni w okolicach dzisiejszego wzgórza Wandy znajdowała się leśna kolonia smolarzy, czyli ludzi zajmujących się wypalaniem węgla drzewnego dla potrzeb kuźni w PaprocanachXVII wieku w miejscu zwanym Rudne Kotliska kopano wychodzący tam na powierzchnię węgiel. Dowodem na wykorzystywanie węgla z Murcek jest zapis w księgach pszczyńskich z 1657, o zastosowaniu tutejszego węgla w Kuźniach Jaroszowickich.
W 1755, właściciele terenów, książęta pszczyńscy, na obszarze nazywanym Osieki zorganizowali wydobywanie węgla spod ziemi przy pomocy kołowrotu ręcznego z wybudowanego w tym roku szybu. W 1769 powstaje zorganizowane wydobycie, a kopalnia, będąca własnością książąt, istnieje pod nazwą Emanuelssegen (błogosławieństwo Emanuela), od imienia jednego z członków rodu. Przy uważanej za najstarszą na Górnym Śląsku kopalni, zaczęła rozwijać się osada pod taką samą nazwą. W 1800 kopalnia ma 4 szyby wydobywcze, a przed doprowadzeniem kolei około 30 szybów wydobywczych. W 1852 doprowadzono do kopalni bocznicę kolejową z Katowic, a w 1863 otwarto prywatną szosę z Kobióra (pod Pszczyną) przez Tychy. W 1870 miejscowość i kopalnia zostały przyłączone do Kolei Prawego Brzegu Odry uzyskując możliwość szybkiego rozwoju. W 1888 kopalnia wybudowała w miejscowości dom noclegowy dla górników mogący pomieścić około 100 osób.
Po przyłączeniu tej części Śląska do Polski, po plebiscycie na Górnym Śląsku (1921), zmieniono nazwę miejscowości z Emanuelssegen na Murcki. Dynamiczny rozwój osady i kopalni został zahamowany w okresie Wielkiego kryzysu gospodarczego lat trzydziestych. W 1934 na 3241 mieszkańców było 140 bezrobotnych. Rok wcześniej górnicy zorganizowali kilkudniowy strajk okupacyjny o poprawę warunków pracy. W cztery lata później Murcki były widownią wielkiego strajku sześciuset górników kopalni "Książę Maria", którzy wysunęli żądania pod adresem administracji kopalni. W osadzie przemawiał na wiecach trzykrotnie poseł Wojciech Korfanty. 19 czerwca 1932 w Murckach odbył się zlot Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, który w 26 lat później upamiętniono obeliskiem w miejskim Parku Murckowskim przy ul. P. Kołodzieja.
W latach okupacji hitlerowskiej w szpitalu w Murckach przebywali jeńcy wojenni, z których większość zmarła. 26 stycznia 1945 weszły do miejscowości oddziały Armii Czerwonej, które nadeszły od strony Wesołej. Wśród starszych mieszkańców wciąż żywe są wspomnienia o okrucieństwie radzieckich żołnierzy, m.in. o rozstrzelaniu węgierskich żołnierzy, którzy wcześniej dobrowolnie się poddali.
Do 1954 w skład gminy Murcki wchodziły wieś Wesoła (Mysłowice) i osiedle robotnicze Szklarnia, w tym samym roku Murcki uzyskały status osiedla, a w 1967 - w dowód uznania dla gospodarności - nadano im prawa miejskie. Jednak w 1975 wraz z KostuchnąPodlesiem i Zarzeczem, Murcki zostały włączone, jako dzielnica, w obręb Katowic. W dwa lata później, przy wschodniej części miejscowości został zlokalizowany nowy węzeł komunikacyjny - droga krajowa nr 86 . Pod jej budowę zostało wyburzone prewentorium dziecięce, mające siedzibę w byłym budynku gospody (niem. Gasthaus). W Dolinie Murckowskiej powstał w latach 80. kompleks rekreacyjny "Dolinka" (basen, brodziki dziecięce, ścieżka zdrowia i korty tenisowe), według projektu architektoniczno-urbanistycznego Ewy i Piotra FrantaJacka Leśko i Barbary Salamon. Głównym inwestorem była Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki”. Obecnie obiekt jest rewitalizowany pod kątem ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. W 1976 połączono kopalnie Murcki i Boże Dary.

Opracowanie na głosy: Sylwek Szweda 12.05.2017


    g     f    e /     c        h    a    (sopran)                                  
        d   c /     g        f    e    (alt)             oktawa       
        d   c /     g        f    e    (tenor)         oktawa                          
    c     h   a /    a        g  g    (bas)
Śpiewamy – Bóg z nami
                                                  
 c       d   f e          (sopran)                                                 
 a       g  d e           (alt)
 a       g  d e          (tenor)                                                          
 f       g  g c          (bas)
Emmanuel

     e    d  c         g      f   e       (sopran) 
     c    h  a   /    d      c   h       (alt)
        h  a   /    d      c   h       (tenor)
     a    g fis  /   g    gis   h     (bas)               
Śpiewamy – Bóg z nami

       c  h   a       d     c  h  (sopran) 
       e  d   c    /  f      e  d     (alt)  
       e  d   c    /  f      e  d     (tenor)  
       c   g  g / a        g   f     (bas)  
Z błogosławieństwami

 e       f  d  e         e       f   g e  (sopran) 
 g       c  h-c    /    c      d   h-c   (alt)  
 g       c  h-c    /    c      d   h-c   (tenor)  
 c       f  a-a          d      g   g-c  (bas)  
Emmanuel,       Emmanuel

REFREN:

      Bb Bb  c Bb      a  a/  e     d      e    f e   d  (alt)        kwarta
      f  f       g  f        e  e/  h      a      h   c-h  a  (tenor)    kwarta
    Bb                             gis   fis    gis  a     a   (bas)
Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastę-ępów. 

    d d   e   f      g  f     e  d       e h    (alt)                         kwarta
    a a   h   c    d   c    h  a       h e    (tenor)                     kwarta
    f f    g   a    h   a    g  f       e e    (bas)
Cała ziemia pełna Jego chwały. 

   a     a e      g f     e d /   c c   d   c     h e     (sopran)      oktawa
   a     a e      g f     e d /   c c   d   c     h e     (tenor)         oktawa
 cis  cis cis   d d    d d      a a  a   a   gis gis (bas)
Od głosu, który wołał, futryny zadrgały,

    f f    g    g    a  g  f   e         e f         a c
   d d   e    d    c  d -c   h  /     h c        a e   (tenor) 
   a a   h    c    a a   a  gis      h c       a  a   (bas)
Cała ziemia pe-ełna jest    Jego chwały  .                 

Ewangelia wg św. Łukasza 1

46 Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja Pana, 
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię - 
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
51 On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje - 
55 jak przyobiecał naszym ojcom - 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 
56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 


 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę