ukryj menu          

Ojcze Nasz

AWINU SZE-BA-SZAMAJIM (hebr. ‏אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ‎ /gr. Πάτερ ἡμῶν / Pater noster /
muzyka: Sylwek Szweda 01.04.2018
Awinu Malkenu (hebr. ‏אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ‎, Ojcze Nasz, Królu Nasz) – modlitwa w judaizmie wykonywana podczas nabożeństw Rosz ha-Szana oraz Jom 
Kipur, a także w okresie Dziesięciu Dni Pokuty, od Rosz ha-Szana do święta 
Jom Kipur. W tradycji aszkenazyjskiej jest wykonywana we wszystkie dni 
postne (Ta'anit), w tradycji sefardyjskiej ponieważ jest recytowana w czasie 
Dziesięciu Dni Pokuty, pojawia się też w dni postne poprzedzające Jom Kipur 
i Post Gedaliaha.
Joseph Herz (zm. w 1946 roku) - naczelny rabin Imperium Brytyjskiego określił 
tę modlitwę jako najstarszą i najbardziej poruszającą ze wszystkich litanii 
w żydowskim roku liturgicznym. Nazwa modlitwy to dwa przydomki Boga 
pojawiające się niezależnie od siebie w Biblii; Ojcze nasz 
(Księga Izajasza 63:16) i Królu nasz (Księga Izajasza 33:22).
       h7                                    e                                h fis fis / e fis e fis g 

AWINU SZE-BA-SZAMAJIM 

               G                    Fis7                                        e d e d des

JITKADESZ SZIMCHA

        h7                                           e                            h fis fis e fis/e fis g g fis g

TAWO MALCHUTCHA, JEASE RECONCHA

          G                                             Fis7                               d e e d e/ d e d des

KE WA-SZAMAJIM KEN BA-AREC

  
                  h7                                   G                                 fis d d d-des-d / des d d des d 

ET LECHEM CHUKENU TEN LANU HA-JOM

          A                                       G7+                                 d  e e d e / d e  fis fis

U-SLACH LANU AL CHATAEJNU 

        h7                                                        A             h d d des d /  d d des d / d des d des d

KEFI SZE SOLCHIM GAM ANACHNU LA-CHOT'IM LANU

         fis7                             G                                    h cis cis cis  h cis / cis d d des d

WE AL TEWI'ENU LIDEJ NISAJON

      e                                                A - A7                          h h h h e e d  des

KI IM CHALCENU MIN HA-RA

  
         D/Fis                                                          e            h  fis fis  e fis  e fis / e fis g

KI LECHA  HA-MAMLACHA, HA-GWURA  

         G                              Fis7                     G  -  A         d e e d e / d des des  fis e e d - e

WE HA-TIF'ERET LE-OLMEJ  OLAMIM

       h7                       a h

AMEN ( אמין )

 

 

 

 

          h7                                     e                                      h fis fis / e fis fis g g

Nasz Ojcze , któryś w Niebie jest 

    G                      Fis7                                                      e d e d des 

święć się Imię Twe

        h7                                      e                                       h fis fis e fis/e fis g g fis g     

Królestwo Twoje przyjdź, i wola Twoja bądź

              G                                  Fis7                                 fis g fis g g/ d e d des

jako w Niebie tak i na Ziemi też

               
                    h7                                              G            fis d d des  d d/des d e  d e

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj 

   A                               G7+                                        h  cis cis  h cis / h  cis  d d 

i odpuść nam nasze winy

            h7                           A                                      h d d des d /  d d des  e / d des d des d 

Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom 

        fis7                        G                                          des des h des des 

i chroń abyśmy nie ulegli pokusie!

                 e              A - A7                                                    e d e / d e d fis

ale nas zbaw ode złego

 

         D/Fis                                e

Bo Twoje jest Królestwo i potęga Twoja

          G                     Fis7                 G - A   

i Chwała na wieki wieków Twoja jest

              h7

 AME

h7 h7 G7+ G7+ D/Fis D/Fis
 
01.04.2018
OJCZE NASZ - Sylwek Szweda

AWINU - Ojcze nasz / SZE-BA-SZAMAJIM - któryś jest w Niebie
JITKADESZ SZIMCHA - święć się Imię Twoje
TAWO MALCHUTCHA - Przyjdź Królestwo Twoje
JEASE RECONCHA - Bądź wola Twoja
KE WA-SZAMAJIM KEN BA-AREC - Jako w Niebie, tak i na Ziemi
 
ET LECHEM CHUKENU - Chleba naszego powszedniego
TEN LANU HA-JOM - daj nam dzisiaj
U-SLACH LANU AL CHATAEJNU - i odpuść nam nasze winy
KEFI SZE SOLCHIM GAM ANACHNU LA-CHOT'IM LANU - Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
WE AL TEWI'ENU LIJDEJ NISAJON -  i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie
 
KI IM CHALCENU MIN HA-RA - ale nas zbaw ode złego
KI LECHA  HA-MAMLACHA, HA-GWURA - Bo Twoje jest Królestwo i potęga
WE HA-TIF'ERET LE-OLMEJ  OLAMIM - Chwała na wieki wieków
 
AMEN - niech się stanie  ( אמין )

Mędrcy Talmudu dostrzegają wielkie znaczenie tego słowa. Rabbi Hanina wskazuje na to, że trzy litery, z których zbudowane jest amen (EMN) są pierwszymi literami El Melech Neeman ("Bóg, Król Prawdziwy"). W ten sposób amen stanowi potwierdzenie Boskiego Królestwa. (Szabbat 119b).
Halacha (prawo żydowskie) mówi, że każdy, kto słyszy kogoś innego, wymawiającego błogosławieństwo, powinien odpowiedzieć na zakończenie amen (OH 215:2, 124:6).

Modlitwa
NOWY TESTAMENT - Ewangelia wg św. Mateusza 6, 5-15

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

OJCZE NASZ po hebrajsku
OJCZE NASZ w języku hebrajskim
Ojcze Nasz polski hebrajski grecki Awinu Szebaszamajim Pater Hemon

Jak na prawdę brzmi modlitwa "OJCZE NASZ"


Tekst grecki

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.]
Ἀμήν.

Tekst łaciński

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen Tuum;
adveniat regnum Tuum;
fiat voluntas Tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
[Quia Tuum est regnum et potestas, et gloria in sæcula sæculorum.]
Amen.

Ojcze nasz w Niebiosach
Niech zostanie uświęcone imię Twoje
Niech przyjdzie królestwo Twoje
Niech stanie się wola Twoja
Jak w Niebie tak i na ziemi
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy
Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom 
I nie wprowadziłbyś nas w próbę (w doświadczenie)
Ale uratuj(wyrwij) nas od niegodziwego, złego 


Avinu malkeinu sh'ma kolenu
Avinu malkeinu chatanu l'faneycha
Avinu malkeinu alkenu chamol aleynu
V'al olaleynu v'tapenu

Avinu malkeinu
Kaleh dever v'cherev v'raav mealeynu
Avinu malkeinu kalehchol tsar
Umastin mealeynu

Avinu malkeinu
Avinu malkeinu
Kotvenu b'sefer chayim tovim


Avinu malkeinu chadesh aleynu
Chadesh a leynu shanah tovah

Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu

Avinu malkeinu

Avinu malkeinu
Chadesh a leynu

Shanah tovah

Avinu malkeinu
Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu
Sh'ma kolenu 
 
chordify.net/chords/barbra-streisand-avinu-malkeinu-sasha-charan

www.lyrictabs.com/Avinu-Malkeinu-Chords-Lyrics-Barbra-Streisand

BARBRA STREISAND - AVINU MALKEINU
Barbra Streisand Avinu Malkeinu Live in Israel
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę